Spelregels Print.com (BE)

SPELREGELS PRINT.COM BELGIË

Wij zijn Print.com, de nieuwe generatie in print. Samen met jou gaan we mooie dingen maken. Voordat we beginnen, moet je wel een paar dingen weten. We hebben onze belangrijkste spelregels voor jou op een rijtje gezet. Ze maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

Heb je vragen over onze spelregels of algemene voorwaarden? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar info@print.com of bel even naar +32 (0)3 808 30 41. We houden van echte post (dat is natuurlijk ook drukwerk), dus stuur vooral een briefje naar De Limburg Stirumlaan 24, 1780 te Wemmel.

Als we samen mooie dingen gaan maken dan ben jij onze Klant, inderdaad met een hoofdletter.

Dit is wat wij doen:

 1. Wij leveren Drukwerk en diensten die daarbij horen. Wij bieden jou een online platform (een website en app) waar je zelf veel kunt regelen. Wanneer je er niet uitkomt staan wij klaar om je te ondersteunen.
 2. Wij garanderen topkwaliteit Drukwerk en we willen dat jij je doel bereikt met je bestelling.
 3. Wij controleren en helpen bij de technische aspecten van jouw Opdracht, maar niet op scherpte, typo’s, look & feel en andere smaakgerelateerde zaken.
 4. Wij regelen het vervoer van jouw verse Drukwerk naar een adres in België en in overleg tegen meerkosten in het buitenland. Jij kiest de gewenste leverdag en wij zullen alles eraan doen op die dag te leveren.
 5. Voor al het bovenstaande werken wij soms samen met anderen.
 6. Wij waken over jouw persoonsgegevens en beschermen je privacy, meer hierover lees je in ons privacybeleid.

Dit is wat jij kunt doen om het allermooiste drukwerk te ontvangen:

 1. Drukwerk is precisiewerk. Het niveau van de technische aanlevering van de opmaak is belangrijk voor het eindresultaat.
 2. Realiseer je dat Drukwerk er altijd iets anders uitziet dan op een scherm of als je het zelf print. Ook wanneer je Drukwerk op verschillende momenten laat drukken, zoals een herhaalopdracht, kan het er anders uitzien.
 3. Probeer de Opdracht in een keer goed aan te leveren. Voor wijzigingen moeten wij soms meerwerk rekenen.
 4. Controleer of jouw Opdracht, design of opmaak geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
 5. Controleer het Drukwerk bij aflevering grondig en neem direct contact met ons op als je ontevreden bent.

Belangrijk om te weten:

 1. Als de persen draaien kun je een Opdracht niet meer annuleren of wijzigen. Wij vertellen je altijd via de app wanneer een Opdracht in productie gaat.
 2. We zouden het waarderen als je op tijd betaalt, wel zo netjes toch? Dit is binnen 14 dagen nadat wij de factuur hebben verstuurd.

Laten we het niet hopen, maar het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit lossen wij graag zonder advocaten en rechters op. Wij staan open voor zakelijke mediation en andere vormen van conflictbeslechting buiten rechte. Lukt dat niet, dan zijn   de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van print.com is gevestigd, exclusief bevoegd om het geschil te beoordelen.

 1. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan herstellen wij dit volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. Daar lees je ook wanneer wij aansprakelijkheid kunnen erkennen en tot welk bedrag wij vergoeden.

Dit zijn in het kort onze spelregels, maar er is nog meer. Het is een ‘moetje’: hieronder lees je onze algemene voorwaarden, de kleine lettertjes.

De Kleine Lettertjes

 1. Inleiding
  1. Dit zijn onze uitgebreide regels, beter bekend als Voorwaarden. Hier gaan we in op de details van de spelregels. Onze dienstverlening is complex, hoe makkelijk we het ook proberen te maken.
  2. Deze Voorwaarden zijn aanvullend aan de spelregels hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de Voorwaarden voor.
  3. Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen, doch steeds met een geldige reden. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.
 2. 4. Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van print.com, binden print.com alleen als ze door het bestuur van print.com of iemand binnen print.com die hiervoor de juiste handtekeningbevoegdheid heefrn zijn bevestigd.
 3. Enkele begrippen
  1. Drukwerk omvat drukwerk en printwerk op welk materiaal dan ook en onbewerkt drukwerk.
  2. Diensten zijn alle diensten die wij bieden rondom het Drukwerk.
  3. Overeenkomst: als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht dan is er sprake van een overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
  4. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Print.com en Klant betreffende de levering van Drukwerk en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die Klant aan Print.com verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
  5. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor het Drukwerk zoals beschreven op onze website print.com en in onze app.
 4. Opdrachten
  1. De Klant geeft een opdracht via ons platform Print.com of via de door Print.com aangeboden API. Hier vallen ook de offertes onder die worden uitgebracht. De Overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de Opdracht door Print.com.
  2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
  3. Een opdracht dient te worden geplaatst volgens de instructies zoals weergegeven op ons platform Print.com. Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft Print.com niet te accepteren.
  4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van Klant.
  5. Print.com voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle gaat Print.com na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. Print.com controleert niet of een bestand fouten bevat in ontwerp, tekst of kleur of onvoldoende scherp is.
  6. De klant houdt rekening met het feit dat de kleur van drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf uitgeprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
  7. Wanneer de klant na levering van het Drukwerk een afwijking constateert in het formaat, dan kan hij geen aanspraak maken wegens tekortkoming wanneer de afwijking minder is dan 5%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn toegestaan in zekere mate.
 5. Annulering
  1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren, door een schriftelijk bericht (waaronder per e-mail) van annulering te sturen aan Print.com of te bellen naar +31 (0)88 751 11 11. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Print.com schriftelijk is bevestigd.
  2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat Print.com de statusvermelding ‘In productie’ heeft gestuurd.
  3. In geval van annulering, is Klant een bedrag van € 50,00 aan Print.com verschuldigd. Indien de werkelijke door Print.com tot dan gemaakte kosten meer dan € 50,00 bedragen, is Klant deze door Print.com gemaakte kosten verschuldigd aan Print.com.
 6. Prijzen
  1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op ons platform Print.com. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
  2. Indien Print.com, verpakking, verzending of verzekering van het Drukwerk op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Print.com gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
  4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Print.com gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.
 7. Facturering en betaling
  1. Klant kan vooraf betalen of na verzending van de factuur via onze (online) betaalmogelijkheden. Print.com kan kosten in rekening brengen bij de keuze voor betaling achteraf.
  2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
  3. Print.com is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van PRINT.COM verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 8% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (€100,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van PRINT.COM om een hogere schadevergoeding te eisen.

 

Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan PRINT.COM te voldoen, behoudt PRINT.COM zich het recht voor elke verdere uitvoering of levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals hierboven voorzien is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.

Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.
6. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Levering
  1. Levering in België vindt plaats op dag waarop de klant dit heeft aangegeven in de app, via passend vervoer in opdracht van Print.com. Daarbij wordt het Drukwerk op een gebruikelijke wijze verpakt.
  2. Print.com is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
  3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is geen sprake van een fatale termijn. Print.com is derhalve eerst in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en haar een termijn van 14 dagen heeft gegeven om het Drukwerk alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst en op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Print.com.
  4. Klant is verplicht het overeengekomen Drukwerk op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van Print.com. Indien buiten de schuld van Print.com de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal Print.com het Drukwerk nog een keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal Print.com het Drukwerk maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant het Drukwerk na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal Print.com het Drukwerk (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd.
 1. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Print.com gerechtigd het Drukwerk voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaalt.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door Print.com bepaald.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Print.com spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
  2. Print.com is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en onvolledig of niet conform de afspraken ter beschikking van Print.com staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Print.com het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van Print.com, niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is Print.com gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
  6. Print.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Print.com is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
  7. Indien de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor Print.com voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
  8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van Print.com en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met Print.com gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten Print.com anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“Begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook.
 2. Meerwerk
  1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
  2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Wanneer de Klant gebruik maakt van de Diensten van Print.com ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien Print.com in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het Drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen van Drukwerk, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Drukwerk.
  2. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Print.com ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, staat Klant ten aanzien van Print.com ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Print.com voor alle schade en nadeel die Print.com lijdt indien het Drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Print.com tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
  3. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Print.com ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Print.com het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.
  4. Enkel in het geval dat Klant op het platform samen met Print.com Drukwerk ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Print.com. Print.com is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Print.com verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Print.com in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Print.com.
 4. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
  1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat Print.com het Drukwerk conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 8.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
  2. Al het door Print.com geleverde Drukwerk blijft eigendom van Print.com tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen/betalingen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) ten aanzien van Print.com heeft voldaan.
 1. Print.com heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, uitstel van betaling in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.
  4. Drukwerk waarop het eigendomsvoorbehoud van Print.com rust, dient door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mag door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Print.com.
  5. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Print.com niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van Print.com verplicht op eigen kosten direct het Drukwerk aan Print.com te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.

 

 

 1. Inspectie
  1. Klant is verplicht het Drukwerk onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Print.com, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Print.com vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan Print.com, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Print.com vervalt. Op verzoek van Print.com is de Klant verplicht om een foto, bewijsexemplaar of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.
 2. Garantie
  1. Print.com zal het Drukwerk leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
  2. Indien Klant een beroep doet op de garantie en dit is terecht dan zal Print.com naar haar keuze:
  a. Het Drukwerk vervangen voor een herdruk van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
  b. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
  3. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt voldaan door Print.com. De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
  4. Het niet aan de Specificaties beantwoordend of gebrekkig Drukwerk wordt eigendom van Print.com zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
  5. Print.com staat er uitsluitend voor in dat het Drukwerk geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wordt het Drukwerk voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft Print.com geen garantie af over de geschiktheid voor het doel voor het betreffende Drukwerk. Het maakt daarbij niet uit of Print.com op de hoogte was van dit doel.
  6. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
  7. Indien wordt vastgesteld dat het geretourneerde Drukwerk niet gebrekkig is en wel aan de Specificaties beantwoordt, dient Klant de prijs van het Drukwerk te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
  8. Print.com heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het Drukwerk ondeugdelijk, in strijd met de door Print.com gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze is gebruikt of bewaard.
  9. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 14 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Print.com van de hand gewezen.
 3. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Print.com in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Print.com gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaalt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Print.com beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
  2. Print.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens. Print.com en/of haar aangestelden zijn volledig aansprakelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld. Print.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat hij zich heeft gebaseerd op door de  klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Print.com, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
  4. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  5. Het bepaalde in Artikel 14en dit Artikel 15 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van Print.com en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende Drukwerk.
  6. Klant vrijwaart Print.com voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 4. Overmacht
  1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
  3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door Print.com verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  4. Indien Print.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.
 5. Beëindiging
  1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Print.com eventueel heeft of ten dienste staan van Print.com uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is Print.com gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
  a. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
  b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;d. Klant overlijdt;
  e. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
  f. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
  2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke Print.com ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.
 6. Geheimhouding
  1. Print.com en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
  2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.
 7. Privacy statement
  Print.com beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Statement van Print.com raadplegen via volgende link:………………….
 8. Overdracht
  Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Print.com.
 9. Afwijkingen / Nietigheid
  1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Print.com deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
  2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Print.com en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank
1. Op alle met Print.com gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Belgisch recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
3.  Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van print.com is gevestigd.